ફાઇલો અને ફોલ્ડરોને કાઢી નાંખો

If you do not want a file or folder any more, you can delete it. When you delete an item it is moved to the Trash folder, where it is stored until you empty the trash. You can restore items in the Trash folder to their original location if you decide you need them, or if they were accidentally deleted.

કચરાપેટીમાં ફાઇલને મોકલવા માટે:

  1. એકવાર તેની ક્લિક કરીને વસ્તુ જે તમે કચરાપેટીમાં તમે સ્થિત કરવા માંગો છો તે પસંદ કરો.

  2. Press Delete on your keyboard. Alternatively, drag the item to the Trash in the sidebar.

The file will be moved to the trash, and you’ll be presented with an option to Undo the deletion. The Undo button will appear for a few seconds. If you select Undo, the file will be restored to its original location.

કાયમ માટે ફાઇલોને કાઢવા માટે, અને તમારાં કમ્પ્યૂટર પર ડિસ્ક જગ્યાને મુક્ત કરો. તમારે કચરાપેટીને ખાલી કરવાની જરૂર છે. કચરાપેટીને ખાલી કરવા માટે, બાજુપટ્ટીમાં કચરાપેટી પર જમણી ક્લિક કરો અને કચરાપેટીને ખાલી કરો ને પસંદ કરો.

ફાઇલને કાયમ માટે કાઢો

તમે તરત જ કાયમ માટે ફાઇલને કાઢી શકો છો, પહેલાં કચરાપેટીમાં તેને મોકલતા પહેલાં.

ફાઇલને કાયમ માટે કાઢવા:

  1. વસ્તુને પસંદ કરો જે તમે કાઢી નાંખવા માંગો છો.

  2. Shift કીને દબાવો અને પકડી રાખો, પછી તમારાં કિબોર્ડ પર Delete કીને દબાવો.

  3. કારણ કે તમે આને પાછુ લાવી શકતા નથી, તમારે તેની ખાતરી કરવા માટે પૂછશો કે તમે ફાઇલ અથવા ફોલ્ડરને કાઢવા માંગો છો.

દૂર કરી શકાય તેવા ઉપકરણ પર કાઢી નાંખેલ ફાઇલો એ બીજી ઓપરેટીંગ સિસ્ટમો પર દૃશ્યમાન હોઇ શકતુ નથી, જેમ કે Windows અથવા Mac OS. ફાઇલો હજુ ત્યાંજ છે, અને ઉપલબ્ધ હશે જ્યારે તમે તમારા કમ્પ્યૂટરમાં પાછા ઉપકરણને પલ્ગ કરો.