कळफलक कर्सर लुकलुक करा

मजकूर क्षेत्रमध्ये कळफलक कर्सर दिसणे कठिण असल्यास, शोधणे सोपे करण्यासाठी त्यास लुकलुक करण्यास शक्य करू शकता.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Press Cursor Blinking in the Typing section.

  5. कर्सर किती पटकन लुकलुकणे नियंत्रीत करण्यासाठी स्पीड स्लाइडरचा वापर करा.