Other users can’t connect to the internet

नेटवर्क जोडणी सेटअप करतेवेळी, संगणकावरील इतर सर्व वापरकर्ते सर्वसाधरणपे त्याचा वापर शकतील. जोडणी माहिती शेअर केली नसल्यास, जोडणी सेटिंग्ज तपासा.

  1. Go to the Desktop and start typing Network.

  2. Click on Network to open the panel.

  3. Select Wi-Fi from the list on the left.

  4. Click the settings button to open the connection details.

  5. Select Identity from the pane on the left.

  6. At the bottom of the Identity panel, check the Make available to other users option to allow other users to use the network connection.

  7. Press Apply to save the changes.

संगणकाचे इतर वापरकर्ते आत्ता पुढील तपशील न देता ह्या जोडणीचा वापर करू शकतील.

कोणताही वापरकर्ता ही सेटिंग बदलवू शकतो.