อ่านออกเสียงหน้าจอ

Endless มีการอ่านหน้าจอ Orca เพื่อออกเสียงการใช้งานหน้าจอสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถดูวิธีใช้ Orca โดยดูจาก ความช่วยเหลือ Orca เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม