Truy cập chung

Endless chứa các công nghệ trợ giúp để hỗ trợ những người dùng có những khó khăn khác nhau và có nhu cầu đặc biệt, và để tương tác với các thiết bị hỗ trợ thông thường. Có thể thêm một menu hỗ trợ truy cập vào thanh công cụ, để giúp truy cập dễ dàng hơn vào nhiều tính năng hỗ trợ truy cập.