Mở tập tin bằng ứng dụng khác

Khi bạn nhấp đúp một tệp tại thư mục tài liệu của mình, nó sẽ được mở bằng ứng dụng mặc định cho loại tệp đó trừ phi bạn chọn ứng dụng khác để mở nó.

Để mở một tập tin bằng ứng dụng không phải là ứng dụng mặc định, nhấp chuột phải vào tập tin, di con trỏ đến tùy chọn "Mở bằng", và chọn ứng dụng bạn muốn dùng để mở tập tin. Nếu ứng dụng bạn cần không có trong danh sách đó, nhấp vào Ứng dụng khác.... Trình quản lý tập tin chỉ hiển thị các ứng dụng được cho rằng có thể xử lý các tập tin.

Thay đổi ứng dụng mặc định

Bạn có thể thay đổi ứng dụng mặc định dùng để mở tập tin thuộc một loại cho trước, cho phép bạn mở ứng dụng ưa thích của mình khi nhấp đúp để mở tập tin. Ví dụ, bạn có thể muốn mở ứng dụng nghe nhạc yêu thích khi nhấp đúp tập tin MP3.

  1. Chọn một tập tin thuộc loại bạn muốn thay đổi ứng dụng mặc định. Ví dụ, để thay đổi ứng dụng dùng để mở tập tin MP3, chọn một tập tin .mp3.

  2. Nhấp chuột phải vào tệp và chọn Information (Thông tin).

  3. Chọn thẻ Mở bằng.

  4. Chọn ứng dụng bạn muốn và nhấp Đặt làm mặc định. Khi đặt làm mặc định, danh sách chỉ hiển thị các ứng dụng có thể xử lý tệp. Để xem hết mọi ứng dụng trong máy tính của bạn, nhấp Hiển thị các ứng dụng khác.

    Nếu Ứng dụng khác chứa ứng dụng bạn đôi khi muốn dùng, nhưng không muốn đặt làm mặc định, chọn ứng dụng đó và nhấn Thêm. Hành động này thêm ứng dụng vào Ứng dụng gợi ý. Bạn sẽ có thể dùng ứng dụng này bằng cách nhấn chuột phải vào tập tin và chọn từ danh sách.

Hành động này thay đổi ứng dụng mặc định, không chỉ cho tập tin đó, mà cho mọi tập tin cùng loại.