Đặt quyền tập tin

Bạn có thể dùng quyền truy cập tập tin để điều khiển ai được phép xem và sửa đổi tập tin của bạn. Để xem và đặt quyền cho tập tin, nhấn chuột phải vào tập tin và chọn Thuộc tính, sau đó chọn thẻ Quyền.

Xem Tập tinThư mục bên dưới để biết thêm về loại quyền bạn có thể đặt.

Tập tin

Bạn có thể đặt quyền cho chủ tập tin, nhóm sỡ hữu tập tin và những người còn lại trên hệ thống. Do bạn là chủ, bạn có thể tự đặt quyền chỉ đọc hoặc đọc ghi cho tập tin của bạn. Đặt quyền chỉ đọc nếu bạn không muốn vô tình thay đổi tập tin.

Mỗi người sử dụng trên máy tính của bạn đều thuộc về một nhóm. Với máy tính gia đình, mỗi người sử dụng có nhóm riêng tiêu biểu của họ, và thường không cần dùng đến sự cho phép trong nhóm. Trong môi trường tập thể, các nhóm đôi khi được sử dụng cho các phòng ban hoặc các dự án. Mỗi tệp tin đều có một chủ nhân và thuộc về một nhóm. Bạn có thể thiết lập nhóm cho tệp tin và quản lý việc cho phép ai trong số tất cả người sử dụng trong nhóm đó được sử dụng tệp tin, nhưng bạn chỉ có thể thiết lập nhóm của tệp tin cho nhóm mà bạn là thành viên.

Bạn có thể đặt quyền cho những người dùng khác không phải chủ và cũng không nằm trong nhóm của tập tin.

Nếu một tập tin là một chương trình, chẳng hạn như một tập lệnh, thì bạn phải chọn hộp Cho phép thực thi tập tin như một chương trình (Allow executing file as program) để có thể thực thi tập tin. Ngay cả khi đã chọn tùy chọn này, trình quản lý tập tin có thể vẫn mở tập tin trong một ứng dụng hoặc yêu cầu bạn làm như vậy.

Thư mục

Bạn có thể đặt quyền thư mục cho chủ, nhóm và những người dùng khác. Xem chi tiết về quyền tập tin ở trên để được giải thích về chủ, nhóm và những người dùng khác.

Quyền bạn đặt cho thư mục khác với quyền cho tập tin.

Không

Bạn sẽ không thể thấy tập tin trong thư mục.

Chỉ tập tin

Người dùng có thể thấy tập tin trong thư mục, nhưng không thể mở, tạo hoặc xoá tập tin.

Truy cập tập tin

Người dùng sẽ có thể mở tập tin (nếu có quyền phù hợp trên tập tin đó), nhưng không thể tạo mới hoặc xoá tập tin đã có.

Tạo và xoá tập tin

Ngươì dùng có toàn quyền trên thư mục, bao gồm mở, tạo và xoá tập tin.

Bạn cũng có thể nhanh chóng thiết lập quyền đối với tệp cho tất cả các tệp trong thư mục bằng cách bấm vào Thay đổi quyền cho các tệp được kèm theo. Dùng danh sách thả xuống để điều chỉnh quyền của mỗi thư mục hoặc tệp chứa trong đó, và bấm Thay đổi. Quyền sẽ được áp dụng cho tệp và cho tất cả các thư mục cũng như thư mục con.