ખાસ અક્ષરોને દાખલ કરો

You can enter and view thousands of characters from most of the world’s writing systems, even those not found on your keyboard. This page lists some different ways you can enter special characters.

Characters

The character map application allows you to find and insert unusual characters, including emoji, by browsing character categories or searching for keywords.

You can launch Characters from the Overview.

કોડ પોઇંટ

You can enter any Unicode character using only your keyboard with the numeric code point of the character. Every character is identified by a four-character code point. To find the code point for a character, look it up in the Characters application. The code point is the four characters after U+.

To enter a character by its code point, press Ctrl+Shift+U, then type the four-character code and press Space or Enter. If you often use characters that you can’t easily access with other methods, you might find it useful to memorize the code point for those characters so you can enter them quickly.

કિબોર્ડ લેઆઉટ

You can make your keyboard behave like the keyboard for another language, regardless of the letters printed on the keys. You can even easily switch between different keyboard layouts using an icon in the taskbar. To learn how, see વૈકલ્પિક કિબોર્ડ લેઆઉટને વાપરો.

ઇનપુટ પદ્દતિઓ

An Input Method expands the previous methods by allowing to enter characters not only with keyboard but also any input devices. For instance you could enter characters with a mouse using a gesture method, or enter Japanese characters using a Latin keyboard.

ઇનપુટ પદ્દતિને પસંદ કરવા માટે, લખાણ વિજેટ પર જમણી ક્લિક કરો, અને મેનુ ઇનપુટ પદ્દતિ માં, ઇનપુટ પદ્દતિને પસંદ કરો જે તમે વાપરવા માંગો છો. ત્યાં મૂળભૂત ઇનપુટ પદ્દતિ પૂરી પાડેલ નથી, તેથી તેઓને કેવી રીતે વાપરવી તે જોવા માટે ઇનપુટ પદ્દતિ દસ્તાવેજીકરણનો સંદર્ભ કરો.