Phục hồi tập tin từ sọt rác

Nếu bạn xóa một tập tin trong thư mục Tài liệu, tập tin đó thường được đưa vào Thùng rác, và có thể khôi phục được.

Để phục hồi tập tin từ sọt rác:

  1. Nhấp vào Documents từ Màn hình nền.

  2. Nhấn Sọt rác ở thanh bên.

  3. Nếu tệp bị xóa của bạn hiển thị ở đó, nhấp vào tệp và chọn Restore (Phục hồi) gần phía trên bên phải của cửa sổ. Tệp sẽ được phục hồi vào thư mục chứa trước khi bị xóa.

Nếu bạn xoá tập tin bằng Shift+Delete, hoặc từ dòng lệnh, tập tin sẽ bị xoá vĩnh viễn. Tập tin bị xoá vĩnh viễn không thể được phục hồi từ Sọt rác.