Đổi tên tập tin hoặc thư mục

Bạn có thể đổi tên tệp hoặc thư mục chỉ với vài bước dễ dàng.

Để đổi tên tập tin hoặc thư mục:

  1. Nhấn chuột phải vào tập tin hoặc thư mục và chọn Đổi tên, hoặc chọn tập tin và nhấn F2.

  2. Nhập tên mới và nhấn Enter.

Khi bạn đổi tên tập tin, chỉ phần đầu (không chứa phần mở rộng tập tin sau dấu chấm) của tên tập tin được chọn. Phần mở rộng thường dùng để đánh dấu loại tập tin (ví dụ tậptin.pdf là một tập tin PDF), và thường không cần thay đổi. Nếu bạn thay đổi phần mở rộng luôn, chọn toàn bộ và thực hiện thay đổi.

Nếu bạn đặt lại tên nhầm tệp hoặc đặt tên không thích hợp cho tệp của mình, bạn có thể hoàn tác thao tác đặt lại tên. Để trở lại thao tác trước, hãy nhấp ngay vào nút bánh răng trên thanh công cụ và chọn Hoàn tác để khôi phục tên trước.

Ký tự hợp lệ cho tên tập tin

Bạn có thể dùng bất ký ký tự nào trừ / trong tên tập tin. Dù vậy vài thiết bị dùng hệ tập tin với nhiều hạn chế trên tên tập tin hơn. Tốt nhất là tránh dùng những ký tự sau trong tên tập tin: |, \, ?, *, <, ", :, >, /.

Nếu bạn đặt tên một tệp với dấu . ở đầu tiên, tệp này sẽ bị ẩn khi bạn cố gắng xem nó trong thư mục Tài liệu của bạn.

Vấn đề thông thường

Tên tập tin đã dùng rồi

Bạn không thể có hai tập tin cùng tên trong cùng thư mục. Nếu bạn đổi tên tập tin sang một tên khác đã dùng, trình quản lý tập tin sẽ không cho phép. Hãy dùng tên khác. Thử dùng tên khác.

Tên tập tin và thư mục phân biệt chữ hoa và chữ thường, nên Taptin.txttaptin.txt là hai tên khác nhau. Đặt tên như vậy là hợp lệ, nhưng không nên.

Tên tập tin quá dài

Trên một số hệ thống tệp, tên tệp có thể dài không quá 255 ký tự. Giới hạn 255 ký tự này bao gồm cả các tên tệp và đường dẫn đến tệp (ví dụ, /home/wanda/Documents/work/business-proposals/… ), vì vậy bạn cần tránh tên tệp và tên thư mục dài trong trường hợp có thể.

Tuỳ chọn đổi tên bị tô xám

Nếu mục Đổi tên bị làm mờ, thì có nghĩa là bạn không có quyền đổi tên tệp. Bạn nên thận trọng khi đổi tên những tệp đó, vì đổi tên một số tệp được bảo vệ có thể khiến cho hệ thống của bạn trở lên không ổn định.