Συμμετοχή για βελτίωση αυτού του οδηγού

Submit an issue

This help documentation is created by a volunteer community. You are welcome to participate. If you notice a problem with these help pages (like typos, incorrect instructions or topics that should be covered but are not), you can submit a new issue. To submit a new issue, go to the issue tracker.

You need to register, so you can submit an issue and receive updates by email about its status. If you do not already have an account, click the Sign in / Register button to create one.

Once you have an account, make sure you are logged in, then go back to the documentation issue tracker and click New issue. Before reporting a new issue, please browse for the issue to see if something similar already exists.

Before submitting your issue, choose the appropriate label in the Labels menu. If you are filing an issue against this documentation, you should choose the gnome-help label. If you are not sure which component your issue pertains to, do not choose any.

If you are requesting help about a topic that you feel is not covered, choose Feature as the label. Fill in the Title and Description sections and click Submit issue.

Your issue will be given an ID number, and its status will be updated as it is being dealt with. Thanks for helping make the GNOME Help better!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογγραφίας στη λίστα αλληλογραφίας της τεκμηρίωσης GNOME, για να μάθετε περισσότερα για το πώς θα εμπλακείτε με την ομάδα τεκμηρίωσης.