આ માર્ગદર્શિકા વિશે

This guide is designed to give you a tour of the features of your desktop, answer your computer-related questions, and provide tips on using your computer more effectively. Here are a few notes regarding the help guide:

  • The guide is sorted into small, task-oriented topics — not chapters. This means that you don’t need to skim through an entire manual to find the answer to your questions.

  • Related items are linked together. “See Also” links at the bottom of some pages will direct you to related topics. This makes it easy to find similar topics that might help you perform a certain task.

  • તે બિલ્ટ-ઇન શોધને સમાવે છે. મદદ બ્રાઉઝરની ટોચની પટ્ટી પર શોધ પટ્ટી છે, અને સંબંધિત પરિણામો દેખાતા શરૂ થશે જેટલું જલ્દી તમે લખવાનું શરૂ કરો.

  • The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide you with a comprehensive set of helpful information, we know we can’t answer all of your questions here. We will keep adding more information to make things more helpful.